ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน