ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำรายการชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญในพื้นที่ ตามโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน