ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนเสริมทักษะสื่อ ทันยุคดิจิทัล

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร แก่คณะทำงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่ายและอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีการบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ และฝึกปฏิบัติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ดังนี้ 1.คุณจาตุพร ปวรางกูรย์ เจ้าของ/บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สื่อลำพูน หัวข้อ สื่อฯ…อย่างไร ให้ปัง!!! การถ่ายภาพ/เขียนข่าว2. คุณสุรชัย เงินคำคง นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายรายการและข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน หัวข้อ การเป็นนักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล การพูด/การเป็นพิธีกร และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้โดนใจทั้งนี้ นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ได้ให้แนวทางในการผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์แก่คณะทำงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ให้เน้นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตลำไยคุณภาพจังหวัดลำพูน สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคถึงความอร่อยและคุณภาพลำไยลำพูนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง