ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และสำนักงานเกษตรอำเภอที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ปัญหา/อุปสรรค และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนางานในอนาคต ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และสำนักงานเกษตรอำเภอที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ปัญหา/อุปสรรค และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนางานในอนาคต ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน