ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนติดตามงานเกษตรอินทรีย์อำเภอเมืองลำพูน

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศและกลุ่มส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามงานเกษตรอินทรีย์และเก็บข้อมูลประชาสัมพันธ์ ณ สวนรักษ์ดินหอม (ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ) ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนางศสิธร กาญจนทัต ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงาน มีการปลูกพืชผักและไม้ผล ทำปุ๋ยหมัก นำสารชีวภัณฑ์มาใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ตามแนวทางของเกษตรอินทรีย์ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน PGS รวมถึงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตในสวน อาทิ การอบแห้งดอกอัญชัน การแปรรูปผลหม่อน ทั้งนี้มีเกษตรอำเภอเมืองลำพูนและเกษตรตำบลหนองช้างคืน ร่วมติดตามงาน