ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการประชุมราชการการจัดการแมลงวันผลไม้ ปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวสุพัตรา สุนันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง เข้าร่วมการประชุมราชการการจัดการแมลงวันผลไม้ ปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการควบคุมแมลงวันผลไม้ระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 21 จังหวัด เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น จำนวน 74 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานส่งเสริมการควบคุมแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป