ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอารักขาพืช ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แมลงวันผลไม้) อ.ป่าซาง

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แมลงวันผลไม้) พร้อมทั้งมอบปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน และให้คำแนะนำแก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซางร่วมให้คำแนะนำและประสานงานเกษตรกรเป้าหมาย

Leave a Reply