ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เร่งสร้างการรับรู้การจัดการด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง แมลงวันผลไม้ กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และสร้างการรับรู้ในการจัดการด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง แมลงวันผลไม้ และส่งเสริมการลดการใช้สารเคมี ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ที่มีการผลิตมะม่วง เพื่อการส่งออกในฤดูกาลผลิต ปี 2566 ได้ตระหนักในเรื่องการป้องกันกำจัดด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง เนื่องจากปี 2565 หน่วยงานกักกันพืชและสัตว์สาธารณรัฐเกาหลี (APQ) ตรวจพบด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง จำนวน 6 ครั้ง คิดเป็นผลผลิตที่ถูกสั่งทำลายทิ้งจำนวน 20.185 ตัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวหากไม่ดำเนินการป้องกันและกำจัดก็จะส่งผลให้เกิดการระบาดในวงกว้าง และเกิดผลกระทบกับการส่งออกมะม่วงในอนาคต