ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องมายบริการสินค้าจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องมายบริการสินค้าจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายยริการสินค้าจังหวัดลำพูน (Lamphun Brand) ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน