ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนาการจัดทำข้อมูลเอกภาพ”

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โดยนายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาการจัดทำข้อมูลเอกภาพ โดยมีนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน มีผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขานุการ มีเจ้าหน้าที่ และผู้แทนเกษตรกรร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่