ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 นางวิไลอุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทองบ้านสันป่าเหียง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต และควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าลำไยอบแห้งเนื้อสีทองจังหวัดลำพูนให้เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน