ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/256