ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น และ ศพก. ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567