ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดโครงการปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าลำไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด ณ อำเภอทุ่งหัวช้าง