ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดเวทีอบรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น