ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมการประชุมคณะกรรมอาสาสมัครเกษตรจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564

วันอังคาร ที่ 9กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมอาสาสมัครเกษตรจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 และนางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างการบริหารงานและบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วม และการเสนอแก้ไขปัญหา ซึ่งมีนายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ประธานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นผู้นำเสนอการประชุม ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน อกม. ระดับอำเภอ และ คณะกรรมการ อกม. จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 20 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Leave a Reply