ข่าวประชาสัมพันธ์

CoO ลำพูน ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ตามภารกิจของส่วนราชการในพื้นที่ตามนโยบายสำคัญ และพิจารณาข้อเสนอโครงการและเห็นชอบ

Leave a Reply