ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ​ในการปฎิบัติราชการของจังหวัดลำพูน

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ในตัวชี้วัดที่ 1.แนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่(ลำไย ข้าว โคนม) น้ำหนักร้อยละ 30 และตัวชี้วัดที่ 5 มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของเกษตร) น้ำหนักร้อยละ 10ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Leave a Reply