ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน มอบประกาศนียบัตร ให้กับ ผู้ผ่านการฝึกอบรมนักส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) และ บุคคลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ในการประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ 1 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม “นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) และ บุคคลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ในการประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ดังนี้ประกาศนียบัตร “นักส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง” (นสก.) รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 5 – 25 สิงหาคม 2563 ได้แก่ นางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการบุคคลดีเด่น ประเภทเกษตรอำเภอ ลำดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน บุคคลดีเด่น ประเภทนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น ลำดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มสุ่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรางวัลชมเชย มี 3 คน ได้แก่ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน นักวิาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช และ นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบุคคลดีเด่น ประเภทเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานสนับสนุนดีเด่น ลำดับที่ 1 ได้แก่ นางเบ็ญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล และประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบและแสดงความยินดีร่วมกัน

Leave a Reply