ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ เดือน กันยายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อชี้แจงข้อราชการ ติดตามการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางแผนในการปฏิบัติงานในเดือน ตุลาคม 2563 ร่วมกัน และบูรณาการงานทั้งกลุ่ม/ฝ่ายและอำเภอ โดยเฉพาะ ติดตามการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ประจำปี 2563 เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค ในการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวบทั้งจัดเตรียมข้อมูล เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ได้พิจารณา ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 5 และ 12 ตุลาคม 2563 นี้ ทั้งนี้ในวาระการประชุม ได้แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ นางสาวสมกมล สมบัติใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ จากสำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง และนางสาวกมลวิกานต์ ไชยชนะ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ทั้งนี้มีผู้แทน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง) และ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการและบูรณาการงานในพื้นที่อีกด้วย

Leave a Reply