ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส. กรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ ติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและระบบสารสนเทศ​เทคโนโลยี​ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นางประภัสสร ขันติสิทธิ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายไพศาล ใจเหิน ฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน เข้าร่วมการติดตามงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ และสำรวจความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ใช้สนับสนุนการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน


Leave a Reply