ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอและคณะกรรมการ ผู้นำและสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปงแม่ลอบ ผู้นำและสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังหมุ้น รวมทั้งหมด 20 ราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ ณ ภาคินฟาร์ม ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอเมืองลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Leave a Reply