ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน ..ประชุมการจัดทำรายงานการประเมินผลควบคุมภายในระดับจังหวัด

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่ เรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมการเกษตร และภาพรวมของจังหวัดลำพูน ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply