ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมขับเคลื่อนการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การจังหวัดลำพูน โดยมีนายโกสินทร์ นิยะกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำพูน ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำพูน ชั้น 3 ศาลาจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน