ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอารักขาพืช ประชุมประจำสัปดาห์ (WM)

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ประชุมประจำสัปดาห์ (WM) เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงานตามนโยบายที่ต้องดำเนินการ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร การเบิกจ่ายงบประมาณและร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน