ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ส่งสัญญาณจากห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม มีเกษตรจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมประชุมในระบบ มีการรายงานผลและชี้แจงข้อราชการต่างๆ อาทิ ผลการดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ข้อมูลลิ้นจี่ ลำไย ภาคเหนือ โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตร ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นต้น

Leave a Reply