ข่าวประชาสัมพันธ์

กษตรลำพูน ร่วมกิจกรรม”ผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน พบสื่อและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่3”

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ”ผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน พบสื่อและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่3” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน “การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ด้านการเกษตรและในส่วนที่เกี่ยวข้อง” ตามแผนงานที่ 3.1 มี 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 2. โครงการยกระดับศูยย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ 3 โครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน สำหรับแผนงานที่ 3.2 รวม 4 โครงการ เป็นโครงการที่เสนอผ่านคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จำนวน 2 โครงการ และ โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ และ ระดับจังหวัด รวม 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 99,814,057.98 บาท พร้อมตอบคำถามสื่อมวลชนด้าน ความพร้อมและการขอรับการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ระบบ GAP และ เกษตรกรต้องเข้าสู่ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตร ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด สามารถสอบถามรายบะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

Leave a Reply