ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานงบปี64

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่งานแผนงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดลำพูน ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ส่งสัญญาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการเบิกจ่าย รับทราบปัญหาอุปสรรคและแนะนำการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

Leave a Reply