ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ อ.เวียงหนองล่อง และ อ.บ้านโฮ่ง ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system)

วันที่ 22 มกราคม 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร , ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) การบันทึกแผน -ผลการปฏิบัติงาน โดยมีนางเกศริน เมฆลา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง นายประวิน ปาตีคำ ประธาน ศพก.อำเภอบ้านโฮ่ง ให้ข้อมูล และแจ้งปัญหาการดำเนินงาน ทั้งนี้การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ศพก. จะประเมิน เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. 1 ราย เกษตรกรผู้ใช้บริการ ศพก. 30 ราย และประเมิน จนท.ผู้รับผิดชอบงาน ศพก.ระดับอำเภอ 1 ราย เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของ ศพก.ต่อการพัฒนาการเกษตร ของชุมชน รวมถึงต่อตัวเจ้าของ ศพก. ว่าได้รับประโยชน์จากการเป็นศูนย์เรียนรู้อย่างไรบ้าง ต้นทุนการผลิตลดลง รายได้เพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือไม่ รวมถึงได้ทดลองการใช้งานระบบ T&V System ,การวาดผังแปลงดิจิตอล เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกัน ในปี งบประมาณ 2564

Leave a Reply